logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải kính gửi tài liệu chính thức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thư mời họp
2. Chương trình Đại hội
3.Quyết định vv ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023
4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

5. Giấy đăng ký tham dự Đại hội
6. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
7. Danh sách trích ngang ứng viên HĐQT
8. Đơn ứng cử tham gia HĐQT

9. Đơn đề cử tham gia HĐQT
10. Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát

11. Đơn đề cử tham gia Ban Kiểm soát
12. Tờ trình 01 vv thông qua bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
13. Tờ trình 02 vv thông qua đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2022, kế hoạch 2023
14. Tờ trình 03 vv phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán
15. Báo cáo của BKS
16. Tờ trình 04 vv thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS
17. Tờ trình 05 vv thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
18. Tờ trình 07 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT
19. Thẻ biểu quyết (hồng)
20. Phiếu biểu quyết (xanh)
21. Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT (vàng chanh)
22. Phiếu bầu bổ sung TV Ban kiểm soát (trắng)
23. Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT
24. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận