logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải kính gửi tài liệu chính thức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thư mời họp
2. Chương trình Đại hội
3. Giấy đăng ký tham dự Đại hội
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
5. Đơn ứng cử tham gia HĐQT
6. Đơn đề cử tham gia HĐQT
7. Tờ trình số 1 (sửa đổi Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty)
8. Tờ trình số 2 (đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2022; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện 2023)
9. Tờ trình số 3 (phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
10. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT
10a. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BKS
11. Tờ trình số 4 (thù lao HĐQT, BKS)
12. Tờ trình số 5 (lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)
13. Tờ trình số 6 (hủy tư cách Công ty đại chúng đối với CTCP Bệnh viện GTVT)
14. Tờ trình số 7 (kiện toàn HĐQT)
15. Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận