logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Tài liệu chính thức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải kính gửi tài liệu chính thức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 

Tải xuống 1- thư mời đại hội.pdf Tải xuống 2- chương trình đh.pdf Tải xuống 3- giấy đăng ký tham dự đh.pdf Tải xuống 4- giấy ủy quyền đh.pdf Tải xuống 5- quy chế tổ chức đại hội.pdf Tải xuống 6- dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hđqt.pdf Tải xuống 7- tờ trình số 1 thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của ctcp bệnh viện gtvt.pdf Tải xuống 8- báo cáo của bks về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.pdf Tải xuống 9- tờ trình số 2 thông qua đánh giá kết quả hđkd năm 2021, kế hoạch hđkd bệnh viện năm 2022.pdf Tải xuống 10- tờ trình số 3 thông qua quy chế hoạt động của hđqt.pdf Tải xuống 11- tờ trình số 4 thông qua quy chế hoạt động của bks.pdf Tải xuống 11a- Quy chế hoạt động của BKS.pdf Tải xuống 12- tờ trình số 5 thông qua quy chế quản trị nội bộ.pdf Tải xuống 13- tờ trình số 6 phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán.pdf Tải xuống 14- tờ trình số 7 thông qua định hướng phát triển ctcp bệnh viện gtvt.pdf Tải xuống 15- tờ trình số 8 thông qua bc thù lao hđqt, bks năm 2021 và kế hoạch thù lao hđqt, bks năm 2022.pdf Tải xuống 16- tờ trình số 9 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2022.pdf Tải xuống 17- tờ trình số 10 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với ctcp bệnh viện gtvt.pdf Tải xuống 18-tờ trình số 11 thông qua việc miến nhiệm và bầu bổ sung thành viên hđqt.pdf Tải xuống 19- mẫu thẻ biểu quyết.pdf Tải xuống 20- mẫu phiếu biểu quyết các nội dung của đh.pdf Tải xuống 21- mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên hđqt.pdf Tải xuống 22- dự thảo nghị quyết đhđcđ 2022.pdf Tải xuống 23-Biên bản ĐHĐCĐ 2022.pdf Tải xuống 24-nghị quyết đhđcđ 2022 .pdf Tải xuống 25-Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Bệnh viện GTVT.pdf Tải xuống 26-Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Bệnh viện GTVT.pdf
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận