logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Bệnh viện Giao thông vận tải mời chào giá kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Bệnh viện

Nhằm đánh giá khách quan Báo cáo Tài chính trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Bệnh viện năm 2022, Bệnh viện trân trọng kính mời Quý đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Bệnh viện GTVT.

Nội dung chi tiết theo công văn này:

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận